По-голямата част от държавната енергетика пак потъна финансово

АЕЦ "Козлодуй" с тройно по-голяма печалба държи фронта на БЕХ, газовият оператор също подобрява резултата си

По-голямата част от държавната енергетика пак потъна финансово

Поосвободеният от началото на 2018 г. пазар на електроенергия у нас не понася твърде на по-голямата част от държавната енергетика, чиито финансови резултати за първите шест месеца на годината се оцветиха в червено или навлязоха още по-дълбоко в отрицателната зона спрямо 12 месеца по-рано. Това се случва след период на стабилизация на тези предприятия, дошла в резултат на законови поправки. Други промени сега имат негативен ефект.

"Националната електрическа компания" (НЕК), ТЕЦ "Марица Изток 2", Мини "Марица Изток" и "Електроенергийният системен оператор" (ЕСО) отчитат влошаване на състоянието си в голяма или по-малка степен. Само АЕЦ "Козлодуй" с отчетена почти тройно по-висока печалба в сравнение със същия период на миналата година, газовият оператор "Булгартрансгаз" със стабилен ръст на положителния си резултат и излизането на "Булгаргаз" от миналогодишната загуба отсрамват държавните енергийни фирми.

Като цяло собственикът на всички тези дружества – "Българският енергиен холдинг" (БЕХ), отчита за полугодието ръст на печалбата си преди данъци и лихви от 24.3 на сто. Това обаче се дължи на платените от дружествата дивиденти на компанията им майка за управление през 2017 г., когато техните резултати бяха доста по-добри спрямо 2016 г., както и на приходите от 5.2 млн. лв., влезли в БЕХ след продажбата на борсата за ток на Българската фондова борса. Холдингът обаче все повече се превръща в кредитор на собствените си дружества за сметка на свои заеми, които надхвърлят 3 млрд. лв.

Това сочат финансовите отчети на дружествата от системата на Министерството на енергетиката за шестте месеца на 2018 г., публикувани от Министерството на финансите. Липсват обаче данните за газовия доставчик "Булгаргаз". От дружеството обясниха пред Mediapool, че това е така, защото отчетът им все още не е заверен от одитора, което ще стане идните дни. Общественият снабдител обаче е успял да преодолее миналогодишната си загуба от 14.5 млн. лв. и постига положителен резултат от 2.428 млн. лв.

Най-повлияни от законодателните промени, влезли в сила от януари и юли 2018 г. и задължаващи всички производители на ток да продават енергията си на специализираната борса, са НЕК и ТЕЦ "Марица Изток 2". Преди това те имаха собствени платформи за търгове за своята енергия, които се обявяваха по непрозрачен начин. При тях сривът е най-голям.

Съмнения, че НЕК може да работи без подкрепата на БЕХ

НЕК след отчетената печалба от 1.536 млн. лв. преди година сега е на червено с повече от 74 млн. лв. Сегашният резултат обаче може да претърпи редакция, тъй като отчетът е изготвен по счетоводните стандарти до 31 декември 2017 г., а в момента действат нови, които не са били приложени от дружеството. То отчита, че е засегнато и от задължението всички производители на ток от възобновяема енергия с инсталирана мощност над 4 МВ да продават на борсата. Досега тяхната енергия бе купувана от НЕК. Общественият доставчик вече ще взема само тока от мощности под 4 МВ.

При собствени активи за 1.2 млрд. лв. и инвестирани 2.267 млрд. лв. в спрени проекти като АЕЦ "Белене", хидрокаскадите "Горна Арда" и "Места", както и язовир "Яденица", електрическата компания има пасиви за близо 4 млрд. лв. заради взети кредити от компанията майка БЕХ за 2 млрд. лв., дължими към бюджета 1.176 млрд. лв., към банки и търговски партньори, както и за неплатени данъци в размер на 128 млн. лв.

Тези финансови показатели не покриват изискванията на банките кредитори, предоставили дългосрочни заеми на компанията, и пораждат "съществено съмнение относно възможността на НЕК да продължи да функционира като действащо предприятие без подкрепа на едноличния собственик и други източници на финансиране", пише одиторът на отчета.

Ръководството на НЕК обаче смята, че дори и при това положение компанията може да продължи на работи по сегашния начин и да погасява задълженията си, без да се продават активи и без да се предприемат съществени реформи.

Относно инвестираните от електрическата компания в замразени проекти средства, НЕК признава, че не е в състояние да направи надеждна оценка за възстановимата стойност на активите по АЕЦ "Белене". За "Горна Арда" пък австрийският инвеститор ЕВН взе решение да го замрази безсрочно.

Държавната въглищна централа задълбочава остро загубите си

Другото дружество, чиито финанси потъват много сериозно, е ТЕЦ "Марица Изток 2". Централата увеличава отрицателния си резултат от 37.75 млн. лв. през миналата година по това време до минус 122.38 млн. лв. Една от причините е огромното поскъпване на парниковите емисии, които трябва да купува, за да може да работи при сегашните си екологични параметри. Тези разходи са скочили от 37 млн. лв. на 115 млн. лв., които са били платени от собственика БЕХ и предоставени като търговски вътрешен заем, по който сега текат лихви. Кота цяло ТЕЦ-ът дължи над 600 млн. лв. на компанията майка, а отделно има заеми за 270 млн. лв., които не може да обслужва и лихвите за просрочие ще растат.

ТЕЦ "Марица Изток 2" отчита спад в продадените количества ток с близо 10 процента и на свободния, и на регулирания пазар, но заради поскъпналите цени на електроенергията намалението на приходите е под 8 млн. лв. Централата посочва, че свободният пазар, който формира 48 на сто от приходите ѝ, ще засяга все по-съществено дружеството.

Според компанията "действащият пазарен механизъм създава условия за неравнопоставеност между отделните производители на електрическа енергия, които въпреки въвеждането на ефективен борсов пазар не могат да бъдат преодолени без промяна в общия пазарен модел и създаване на механизми за компенсиране на различните групи производители".

След доброто си представяне преди година ММИ пак назад

Мини "Марица Изток" излизат на загуба от 3.175 млн. лв. докато година по-рано въгледобивното дружество е отчело печалба от 21.336 млн. лв. Фирмата е намалила с 40 млн. лв. приходите си от продажба на въглища, сочи отчетът. Макар да растат задълженията му от 25 на 27 млн. лв. за едногодишния период, дружеството намалява общите си пасиви от 324 на 313 млн. лв.

Значително по-зле се представя и "Електроенергийният системен оператор", чиято чиста печалба е спаднала до 7.6 млн. лв., докато година по-рано размерът ѝ е бил 23 млн. лв. Дружеството е намалило приходите си от 357.6 млн. лв. до 298.6 млн. лв.

Отличникът е АЕЦ "Козлодуй"

Ядрената централа в Козлодуй продължава отличното си представяне от 2017 г. и през първото полугодие на настоящата година. След като приключи миналата с печалба от близо 118 млн. лв., сега операторът само за шест месеца излиза на плюс с 98.82 млн. лв., докато за същия период на миналата година положителният резултат е бил 33.82 млн. лв. Това постижение се дължи на повишаването на средните пазарни цени на тока, което увеличило приходите с 29 на сто. Принос в добрите резултат имат  също увеличената до 104 процента мощност на VІ блок и намалените дни за извършване на плановия годишен ремонт и презареждане на реакторите. Последните две обстоятелства са допринесли за производството и продажбата на с 4.5% повече атомна електроенергия. От  централата отчитат и ръст от 14.9 процента в продажбите на свободния пазар спрямо година по-рано.

АЕЦ "Козлодуй" обаче се оплаква, че след задължението да продава количествата извън квотата за бита и малките фирми на енергийната борса са отпаднали предишните постигнати с борсовия оператор преференциални условия за участие в търговете и сега централата трябвало да ангажира значителен финансов ресурс за борсови такси - годишни такси, за иницииране на търг, за оборот и сетълмент върху реализираните обеми.

"Булгартрансгаз" вдига печалбата си

Собственикът и оператор на преносната и транзитната мрежа на газ у нас "Булгартрансгаз" отчита чиста печалба от 47.133 млн. лв. за полугодието срещу 34.7 млн. лв. за същия период през 2017 г. Дружеството обаче е увеличило пасивите си от 231 млн. лв. на 256 млн. лв.  Газовото дружество има също така вземания за 20 млн. лв. от свързани чрез групата БЕХ лица.

Газовият доставчик "Булгаргаз" също подобрява финансовото си здраве. След отчетената преди  година загуба от 14.5 млн. лв. сега снабдителят се качва в зелената зона с положителен резултат от 2.428 млн. лв. Дружеството обаче има сериозни проблеми със събираемостта на вземанията си от топлофикационните дружества. Най-големият му длъжник е столичната топлофикация, която има просрочени и текущи неплатени сметки за 106 млн. лв. Общинското дружество дори наскоро бе заплашено от "Булгаргаз" със запор на сметките заради газовия борч, но с посредничеството на енергийния министър бе постигнато споразумение  тяхното покриване да става от приходите на "Топлофикация София" от продажбата на произведен по високоефективен начин ток.

Въпреки всичко БЕХ е на плюс

Компанията майка на всички тези дружества БЕХ отчита печалба преди данъци и лихви от 132 млн. лв., което е с 24.3 на сто или 25.843 млн. лв. повече спрямо първите шест месеца на 2017 г. Този ръст почти съответства на приходите от нараснали дивиденти от дъщерните дружества, платени за управлението им от холдинга през миналата година.В отчетения ръст влизат и приходите от продажбата на енергийната борса на Българската фондова борса, за която БЕХ получи 5.2 млн. лв. и очаква още три вноски по 1.248 млн. лв.

Самият БЕХ, който през юни тегли трети облигационен заем за 400 млн. евро и през юли увеличи размера му до 550 млн. евро, но пък погасява друга заемна емисия, отчита пасиви за над 3 млрд. лв. по тези транзакции.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес