Прокуратурата откри, че в Доган сарай няма нищо законно

Прокуратурата откри, че в Доган сарай няма нищо законно

Прокуратурата не е открила нищо законно при строителството на лятната резиденция на почетния председател на ДПС Ахмед Доган в парк "Росенец" . Това става ясно от съобщението на държавното обвинение "За множество нарушения при изграждането и експлоатацията на обекти по Черноморието", в което за "баланс" на откритите нарушения на т.нар. Доган сарай са изброени и констатации от проверки на други два имота - единият в Созопол, а другият в Обзор.

Прокуратурата има съмнения и за извършено документно престъпление във връзка с "Росенец". Затова част от материалите са изпратени във Върховната касационна прокуратура.

Имената на собствениците на имотите не са посочени, но има снимки. Общият брой на проверените обекти с открити нарушения са три.

Прокуратурата указва на кметовете на Бургас, Созопол и Несебър да предприемат законови действия срещу установените нарушения.

Проверката в парк "Росенец"

При проверка в парк "Росенец" е констатирана крайбрежна плажна ивица, която няма статут на морски плаж. До нея няма свободен достъп. Той е ограничен от поставена строителна ограда от метални платна. Установено е, че за поземлен имот (ПИ) по кадастралната карта на Бургас, който е държавна собственост, няма съставен акт за държавна собственост.

Относно изградения пристан за яхти в имота към настоящия момент в Министерството на регионалното развитие и благоустройството няма одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж за специализиран пристанищен обект - пристан за яхти и лодки.

Съставен е констативен протокол при извършената проверка в община Бургас, като от представители на РДНСК Бургас, е установено, че не се съхраняват строителни книжа и няма искания за издаване на разрешение за строеж за мостик - кейова стена в имота.

От доклад на министър Росен Желязков се установява, че в регистъра по чл.92, ал.4 ЗМПВВППРБ не е вписвано пристанище, елемент от чиято инфраструктура да е хидротехническото съоръжение, предмет на проверката. Въпросното съоръжение не е вписано в регистъра за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на България и като специализиран пристанищен обект. От резултатите от проверките става ясно, че за специализиран пристанищен обект "Пристан за яхти и лодки - Отманли" удостоверение за експлоатационна годност не е издавано.

От проверката на място, както и от кадастрални скици на имота се установява, че пристрояването на пристанището не е извършено през 80-те години на миналия век, както е посочено в нотариалния акт. За констатираните данни за извършено документно престъпление материалите се изпращат на Върховната касационна прокуратура.

Във връзка с установеното строителство по отношение на пристан за яхти и лодки и липсата на разрешение за строеж и одобрени инвестиционни проекти, както и това, че строежът е III категория, е изпратено писмо до началника на ДНСК да упражни правомощията си като предприеме конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях и уведоми Върховната административна прокуратура за това и изпрати копия от актовете.

При проверката на изградените строежи и обекти на нос "Чукалята" в парк "Росенец" е установено, че за строежите "Двуетажна масивна сграда", "Едноетажна постройка - бунгало" - №1, "Едноетажна постройка - бунгало" - №2, "Едноетажна постройка - бунгало" - №3, "Триетажна масивна сграда", "Оранжерия – 500 км.м", "Двуетажна сграда" на място не са представени строителни книжа и при проверката в община Бургас не е установено наличие на одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж.

За "Преместваем обект - охрана" не е издадено разрешение за поставяне от община Бургас. Всички описани констатации са обективирани в констативни протоколи от 6 август 2020 г., съставени от инспектори на РДНСК Бургас.

С писмо от 1 август на началника на РДНСК Бургас, кметът на община Бургас е уведомен, че следва да разпореди предприемане на последващи действия за законосъобразното приключване на случая, посочват от прокуратурата.

От пресцентъра на община Бургас заявиха, че все още не са получили писмото на РДНСК и по тази причина не могат да кажат какво ще предприемат спрямо незаконното строителство.

Проверката на къща в Созопол

При проверките на обект "Жилищна сграда" в местността Буджака, землището на Созопол, собственост на физическо лице са констатирани пропуски и нарушения по отношение на издадените строителни книжа и изпълненото строителство, съобщава прокуратурата без да посочва името на физическото лице. Най-вероятно става въпрос за къщата на издателя на "Капитал" Иво Прокопиев, която - отново с недомлъвки - прокуратута наскоро сложи в списък с обекти по Черноморието, за които е получила сигнали и ги проверява.

В съобщението се казва, че сградата е напълно завършена и към момента на проверката се ползва. По-нататък е отбелязано, че в общината липсвал документ, свързан с имота.

Конкретно не са налични изискуемите протоколи за определяне на линия и ниво на намиращите се на мястото ограда и басейн, като последният не фигурира в издаденото удостоверение на главния архитект на община Созопол и не е въведен в експлоатация, посочва прокуратурата.

Освен това,  "в нарушение на действащия Подробен устройствен план е издадено разрешение за строеж на еднофамилна жилищна сграда в имот отреден за вилно застрояване, а същият строеж е ситуиран в два имота и се касае за една сграда, която е функционално свързана, а не за две отделни сгради, разположени в два имота, което противоречи на действащия ПУП към момента на издаване на разрешение за строеж".

С оглед на това е съставен констативен протокол от служители на РДНСК Бургас и е сезиран кметът на община Созопол за предприемане на законосъобразни действия по компетентност, е посочено в съобщението.

Проверка на жилищна сграда в Обзор

Данните от проверката в Обзор сочат, че на обект "Жилищна сграда за курортно ползване" в града става ясно, че към преписката за издаване на разрешение за строеж няма данни за извършено обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ и чл.20 и следващите от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, на съществуващите стоманобетонови пилоти за укрепване на ската, находящ се в УПИ V в кв.1 за спазване на условията на чл. 169, ал.1 и ал.З от ЗУТ, съобщава прокуратурата без да е ясно за чий обект става въпрос.

Няма представени актове и протоколи, съставени по време на строителство, удостоверяващи извършените строително-монтажни работи и законността на стоманобетоновите пилоти, посочва обвинението.

Не е изпълнена предвидената в одобрения със Заповед № 301/16.03.2005 г. на кмета на община Несебър ПУП- ПРЗ нова улица, даваща достъп до всички урегулирани поземлени имоти /УПИ/ с предвиден кръгов обръщач. Констатирано е, че няма издадено разрешение за строеж за горецитираната улица.

По време на проверката е станало ясно още, че не са изработени изискващите се планове за вертикално планиране, план-схема за комуникационно-транспортна мрежа, схеми на инженерната инфраструктура и др., които се одобряват едновременно с плана, съгласно разпоредбите на чл.108, ал. 2 от ЗУТ.

Не е представено становище/решение от Министерство на околната среда и водите към одобрения ПУП-ПРЗ. Не са представени данни за отчуждителни процедури за улицата.

При проверката на място е установено, че част от изпълнените пилоти в поземления имот по плана на Обзор - Южен плаж, са в несъответствие с одобрения на 23 април 2007 г. проект по част "Укрепване на ската над сградите за комплекс".

В одобрения проект към издадено разрешение за строеж от април 2020 г. от община Несебър са включени изпълнените стоманобетонови пилоти по разрешение за строеж от май 2007 г. като същите са в съществено отклонение от одобрения проект, посочва прокуратурата.

Не са осигурени достатъчен брой паркоместа съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

Не е спазена предвидената максимално допустима кота корниз от 10 м предвидена по ПУП. Предвидена е кота корниз на източна фасада на сградата да достигне, която надвишава максимално допустима кота корниз регламентирана с ПУП.

Предвид категорията на обектите и строежите, кметът на община Несебър следва да предприеме законосъобразни действия по компетентност, посочват от прокуратурата.

 

Споделяне

Още по темата

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?