Втори опит за продажба на банка "Виктория"

Финансовата инситуция е стабилизирана с 30 млн. лв. заем, изплатени дългове към КТБ за над 33 млн. лв. и успешна сделка с Visa

Втори опит за продажба на банка "Виктория"

Синдиците на фалиралата КТБ ще направят втори опит за продажба на дъщерната банка "Виктория". Решението е на Управителният съвет на Фонда за гарантиране на влоговете и е взето на заседание на 29 юни.

Продава се 100% от капитала на банката и цялостната експозиция на eдноличния собственик на капитала към търговска банка "Виктория" ЕАД. Срокът за подаване на заявления за интерес към придобиването на активите е до 14 часа на 21 юли 2017 г., е посочено в съобщението.

Банка "Виктория" е една от малките на пазара – беше 21-ва сред 30 участника към януари 2014 г.преди да бъде затворена. При първия ѝ опит за продажба се яви само един кандидат – турската Д-банк и то след удължаване на срока за подаване на оферти. БНБ обаче отказа сделката с аргумента, че е рискова.

Очакванията сега са за по-голям интерес от страна на финансови институции, заради оздравяването на "Виктория". Стрес тестовете са показали, че тя е в добра кондиция и може да извършва дейност.

Банката е успяла да привлече 30 млн. лв. за увеличаване на капитала си, успешно е реализирала сделка с Visa Inc, от която е спечелила над 3 млн. лв. и е успяла да покрие дългове към КТБ за над 33 млн. лв., става ясно от публкуваната информация.

Към края на май 2017 г. активите на банка "Виктория" възлизат на 127.6 млн. лв., а пасивите ѝ са за над 92 млн. лв. От тях 85 млн. лв. са към КТБ.  Собственият капитал на банката е 34.7 млн. лв., а регистрираният и внесен капитал възлиза на 122 млн. лв.

Продажба на четири етапа

Новата процедура по продажбатана банката ще се извърши на четири етапа.

Първият е подаване на писма за интерес от потенциални купувачи. Писмото трябва да включва предмета и сферата им на дейност, финансова информация за последните три години – финансови отчети и ключови финансови и нефинансови показатели, структурата на собствеността, участия в други дружества и структури от финансовия и нефинансовия сектор.

В него трябва да се съдържа още информация за опита им в банковото дело или финансовия сектор на територията на Европейския съюз и на Балканите.

Кандидатите трябва да представят и мотиви за интереса към придобиване на банката, както и декларация относно способността им да покрият изискванията за банков лиценз, съгласно нормативните документи.

Подадените писма за интерес ще бъдат разгледани от синдиците на КТБ – Ангел Донов и Кристи Маринова. Потенциалните купувачи, на които ще бъде предложено предоставянето на информационния меморандум на банката, ще бъдат уведомени писмено.

Подадените писма за интерес ще се приемат за валидни за срок от 6 месеца. Синдиците си запазват правото да предоставят меморандума на едно или повече лица без предварително да уведомяват когото и да е от получателите.

Синдиците имат право да не аргументират решение да предоставят или да не предоставят меморандума на когото и да е от подалите писмо за интерес потенциални купувачи, както и да променят правилата и процедурите по продажбата, без предварително да уведомяват когото и да е от получателите на маркетинговия документ.

Вторият етап от процедурата е подаване на необвързващи оферти, изготвени на база  предоставен информационен меморандум.

През третия етап кандидатите ще могат да направят дю дилиджънс на банката и да подадат обвързващи оферти.

Последният, четвърти, етап е избора на купувач, получаването на регулаторните разрешения и сключването на сделката.

Историята на банка "Виктория"

Банката започва работа на българския пазар като "Креди Агрикол" с получаване на лиценз от БНБ на 2 ноември 1994 г. Тя е една от малките на пазара, а лицензът ѝ е актуализиран последно на 16 ноември 2009 г.

През юни 2014 г. малко преди да ѝ бъде отнет лиценза, КТБ купува "Креди Агрикол", а в пследствие промени името ѝ на банка "Виктория". Тя беше поставена под надзора на БНБ на 22 юни 2014 г., а от 12 декември 2014 г .беше възстановена дейността ѝ и отпаднаха  наложените ѝ ограничения за извършване на банкова дейност. 

Новото ръководство на банката, назначено в края на 2014 г.  е изготвило план за  действие, чиято основна цел е била привличанетона инвеститорски интерес, е посочено в съобщението. В него се казва още, че банката показва "стабилна капиталова позиция след прегледа на качеството на активите ѝ".

Финансовото състояние на банката

В дните преди поставянето на КТБ и банка "Виктория" под специален надзор голяма част  от вложителите ѝ  изтеглят депозитите си. Тази тенденция продължава и в периода след възстановяването на дейността ѝ в края на 2014 г. и води до значително намаление на размера на привлечените средства от клиенти.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. и през 2015 г. обособени части от кредитния портфейл на "Виктория"  са продадени, за да се осигурят средства за изплащане на влоговете. Това води до съществено свиване на кредитния портфейл на банката.

Капиталовите съотношения на банката към 31 декември 2016 г. и към 31 май 2017 г. отговарят на регулаторните изисквания и  са значително подобрени, включително и в резултат на замяната на хибридни инструменти и подчинен срочен дъл гпрез февруари 2016 г. с базов собствен капитал от първи ред, се казва в публикуваното съобщение.

За периода от 31 декември 2015 г. до 31 май 2017 г. в  значителен размер (около27%) са редуциран изадълженията по привлечени средства към обявената в несъстоятелност КТБ.

През 2016 г. приключва сделката за попокупката на VISA Europe от VISA Inc.вследствие на което банка "Виктория" получава преференциалниакции във VISA Inc. и отписв аакциите си във VISA Europe. Ефектът от тази транзакция, отчетен във финансовия резултат за 2016 г.,е в размер на 3.055 млн. лв. печалба, е посочено в съобщението.

За периода от 31декември 2014 г. до 31май 2017 г. в резултат на приоритизирането на дейността по управление на проблемните кредити са погасени задължения към банката в размер общо на 16.3 млн. лв.

През февруари 2016 г. е увеличен капиталът на банката с 30 млн. лв. Това ѝ позволява да погаси задълженията към КТБ, които към 31 май 2017 г. възлизат на общо 33.2 млн. лв.

Резултатите от прегледа на активите на банката не водят до съществени корекции (около 2% от общата сума на активите), които са отразени в годишния ѝ финансов отчет за 2016 г. като обезценка на придобити активи от обезпечения, и сочат стабилни капиталови съотношения, се казва още в съобщението.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес