Зам.министър сред кандидатите за ректор на Техническия университет в София

Седем са кандидатите за ректор на Техническия университет в София, сред които ще избира утре Общото събрание на университета. Сред тях е и сегашният заместник министър на образованието и науката проф. Камен Веселинов. За ректорското място са се кандидатирали и досегашният ректор проф. Венелин Живков, досегашният заместник-ректор проф. Рачо Иванов, проф. Димитър Стоянов, проф. Ангел Диков, проф. Димчо Чакърски и проф. Емил Николов, съобщи БТА.

В програмата си зам.министър Веселинов предвижда децентрализация на финансирането на университета и изработване на ясна стратегия за развитието на обучението и повишаване на неговото качество. Според проф. Веселинов трябва да се разшири обменът на студенти и преподаватели чрез международни програми и спогодби, да се предлага обучение съвместно с други висши училища от страната и чужбина и да се разработи стратегия за развитие на Техническия университет като център за обучение и изследвания. Необходимо е и да се разработят системи от критерии за оценка на преподавателската дейност и да се създаде бюро за студентски труд.

Повишаване на качеството на обучение и активно участие в изграждането на национална стратегия за развитие на висшето техническо образование в България са сред главните цели в мандатната програма на досегашния ректор на Техническия университет проф. Венелин Живков. Той предвижда постепенно въвеждане на дистанционното обучение, подобряване на работната среда на студенти и преподаватели, разширяване участието на студентските съвети и на всички студенти в управлението и стопанисването на общежитията и учебните сгради.

В програмата си проф. Димитър Стоянов залага на разработване на стратегия за развитие на Техническия университет и подобряване на качеството и организацията на учебната работа. Проф. Стоянов предвижда и строителство на нов библиотечно-информационен комплекс, постепенно преминаване на самоиздръжка на някои помощни звена, делегиране на по-големи права и възлагане на по-големи отговорности на факултетните ръководства и формиране на собствени бюджети на факултетите.

Сред целите в програмата на досегашния зам.ректор проф. Рачо Иванов е интегрирането на Техническия университет с европейските университети и повишаване на неговия международен авторитет. Той предлага да се въведе система за управление и оценка на качеството, включваща и мнението на студентите, да се децентрализира управлението, като се включва лична отговорност на ръководителите на звената и увеличаване на ролята им.

В програмата на проф. Ангел Диков се предвижда въвеждане на система за контрол на качеството на обучението, разширяване на чуждоезиковото обучение и подпомагане на изнесените звена за осигуряване на качеството на учебния процес. В нея е предвидено още да се даде по-голяма самостоятелност и отговорност на факултетите, да се създаде система за информация чрез анкетиране на студенти, докторанти, преподаватели и обслужващ персонал, както и система за обратна връзка със завършилите Техническия университет през последните 5 години, за да се оценява нивото на учебния процес и от гледна точка на реализацията на студентите.

Според проф.Димчо Чакърски, трябва да се създадат условия за ранно хабилитиране на научно-преподавателския състав и подмладяването му чрез привличане на млади асистенти при облекчени условия . Публичност на скалите за работни заплати на преподавателите и служителите и подобряване на хигиенно-битовите условия в университета, предлага още проф. Чакърски.

И според проф. Емил Николов трябва да се насърчават младите преподаватели в тяхното академично израстване, както и да има диференцирано заплащане според резултатите. Той предлага Техническия университет да бъде първостепенен разпоредител на бюджета си. Сред идеите му са и създаване на действаща система за кредитиране на студентското обучение с безлихвени заеми с гратисен период и частична автономност в разходване на бюджета на основните звена според приноса им за университета.

Споделяне

Още от България