Академия с особени функции

Академия с особени функции

В първата част разказахме за руската обществена Академия по проблемите на сигурността, отбраната и правния ред (АБОП). Създадена през 2000 г. по препоръка на Владимир Путин, тя обединява силови министри, действащи и бивши генерали от разузнаването и контраразузнаването, специалисти по сигурността. Академията участва в законодателни инициативи в страната, консултира държавни ведомства, създава и поддържа интензивни контакти в чужбина.

Дотук опознахме само една страна от дейността на Академията. Наред с описаната вече АБОП, под същата «шапка», но с отделен статут съществува и АНБОП (Академия за национална сигурност, отбрана и правен ред). АНБОП е определена като «недържавно висше учебно заведение», надлежно лицензирано и издаващо дипломи за магистър и бакалавър. Ректорът Валери Радин е генерал-лейтенант от Държавна сигурност с трийсетгодишен стаж в Стратегическите ракетни войски. АНБОП обучава мениджери, юристи и специалисти по публична администрация. В Академията се преобучават и висшисти по курсове, съкратени на по 2 - 3 години и дори до 6 месеца.

Подробности за учебните програми на АНБОП не могат да бъдат открити в нета. Само тук и там - на сайтовете на някои от регионалните ѝ филиали се намират намеци, че в Академията «се извършва преподготовка и повишават квалификацията си сътрудници на силовите министерства; провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания».

Не е трудно да направим извода, че «недържавната» Академия е всъщност

трамплин за кадри на ФСБ,

които се преквалифицират в цивилни професии и след това с дипломи в ръка се пръсват из частни и държавни фирмени и служебни структури.

АНБОП не е единственото научно звено на Академията. През 2001 г. в нея е създаден Отдел за екстремална психология и психотерапия. Този отдел учредява заедно с Националната организация за невролингвистично програмиране и с Психологическата служба на Армията на Руската Федерация интересния Московски Психологически Университет (МПУ). На сайта на МПУ профилът му е представен по следния начин: «Нашият Университет е необичайно учебно заведение. Единствено тук Вие ще можете за осем месеца да получите популярна днес специалност както и практически навици, които ще Ви осигурят достойно място сред психологическата общност... МПУ е избран от МО на Руската Федерация за базов център по преподготовка на военни психолози и психотерапевти».

Основна дисциплина, която се изучава в Университета е невролингвистичното програмиране (НЛП). Практическа цел на НЛП, според университетския сайт е «скритото сугестивно въздействие върху безсъзнателното у човека, заобикаляйки неговите съзнателни възприятия». В статия на един от професорите на МПУ се описват

предимствата на невролингвистичното програмиране:

«Тази дисциплина ни дава възможност да влезем моментално в контакт с всеки човек, с всеки събеседник и да предизвикаме у него безусловно доверие към нас, незабелязано «да се сближим» с него и да внесем в мислите и действията му отдавна необходими и желани от нас корекции. Затова тази психотехнология се използва широко и в избирателни и рекламни кампании, в управлението на различни организации, в пропагандата и пр.»

А ето как са представени семинарните занятия за получаване на степен «практик по НЛП»:

«...тук Вие ще се научите:

- да предизвиквате мигновено безсъзнателно доверие у своя събеседник

- да влияете върху него скрито на вербално и невербално ниво

- да владеете свободно методите на психическа саморегулация ...»

Дипломата за «специалист по НЛП» и за «треньор по НЛП» дава на завършилите курса «задълбочени познания по сугестивна лингвистика, както и по промяна на убежденията с помощта на НЛП». След завършване абсолвентите ще владеят:

«- познания за законите на човешката психика и нейната взаимообвързаност с езика

- особени лингвистични методи за влияние върху събеседника и умения за бързо намиране на "ключ" към него

- умението да променят неговите убеждения на безсъзнателно ниво и да управляват  неговото поведение...»

В курса влиза изучаването на недирективната хипноза, която според програмата на Университета дава умения:

« - да разговаряте с човека на неговия език

- да го принудите да говори на Вашия език

- да вкарате събеседника си в транс в течение на минути

- да отправяте скрити команди, които ще бъдат изпълнявани от него

- да се защитавате от манипулации...»

Нищо от описаното по-горе няма пряка връзка с психологията или психотерапията в медицинския смисъл на понятията. Абсурдно е да се говори за университетско образование по описаните специалности в курсове от по 8 месеца.

Очевидно тук целта не е подготовката на специалисти за лечение на хора, а за най-непосредствено обучение по

методика за манипулиране на съзнанието

- нещо типично за дейността на специалните служби. Особеното тук е, че докато в миналото това обучение се извършваше в затворени ведомствени школи на МВР и МО, сега селекционираните от АНБОП лица получават граждански дипломи от обществено учебно заведение. Отново  срещаме познатата схема - обществена организация, учредена и ръководена от бивши висши служители на ДС, подготвя по свои програми проверени кадри, които след това внедрява в различни сектори на гражданското общество.

За други, още по-занимателни страни от работата на АБОП ще говорим в следващата част от поредицата.

Други материали от автора може да намерите на блоговете www.de-zorata.de и www.de-zorata.de/blog

Споделяне
Още по темата
Още от