Фирми се регистрират на чужд адрес без знанието на собственика

Омбудсманът настоя за незабавни законодателни промени

Фирми се регистрират на чужд адрес без знанието на собственика

Стотици фирми фантоми са регистрирани на несъществуващ адрес или на чужд адрес без знанието и съгласието на собственика на имота.

Вследствие на "фиктивното самонастаняване" собствениците на такива имоти се случва да получават призовки за съдебни дела срещу фирмата, известия за задължения и покани за доброволно изпълнение. Освен това тези собственици са притеснявани и от контролни органи, от фирми за събиране на вземания, от потърпевши от дейността на фирмите и дори от разследващи журналисти.

Причината е, че седалището и адресът на управление на фирмата са основни белези, които индивидуализират всеки търговец и чрез тях се търси контакт с него.

За проблема са сигнализирали десетки ужилени граждани, които са се обърнали за помощ към омбусмана Диана Ковачева.

"Потърпевшите граждани настоятелно поставят искане за разрешаване на проблема, тъй като сами не могат да се защитят от недобросъвестни търговци", пише омбудсманът.

Тя е изпратила препоръка до министъра на правосъдието Данаил Кирилов да бъдат предприети законодателни промени, с които да се преустанови порочната практика.

Празнота в нормативната уредба

"Проблемът е породен от празнота в правната уредба на фирмената регистрация в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в Търговския закон, както и в Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел", пише доц. Ковачева.

Част от задължителните данни, които се попълват за всички вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел субекти, са данните за техните седалище и адрес на управление.

Те се посочват от търговеца, но не подлежат на проверка, както и правното основание за ползване на имота на съответния адрес, обяснява общественият защитник.

По този начин никой не проверява дали декларираните от търговеца адрес, имена и подпис са истински, защото няма такова задължение.

Именно това, по думите на омбудсмана, позволява при регистрация търговец да посочва произволен адрес на управление, без знание и съгласие на собственика. Могат дори да се посочват и несъществуващи адреси, или пък на един адрес да фигурират седалищата на десетки и дори стотици фирми.

Практиката показва, че такива фирми фантоми използват фалшиви адреси, ако се занимават с източване на ДДС или пък обжалват обществени поръчки.

Решаването на проблема

За решаването на проблема може да се вземе пример от уреждането на въпроса с гражданската регистрация.

Когато гражданин желае да се регистрира по постоянен или настоящ адрес, той трябва да представи редица документи, които са регламентирани в Закона за гражданската регистрация. Това са документ за собственост, документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за ползване на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, други документи, доказващи собствеността или ползването на имот.

Ако не е собственик на имота, тогава от гражданина се изисква писмено съгласие от собственика чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа и други документи.

Освен това има конкретни изисквания относно броя на лицата, които могат да се регистрират на един адрес.

"Предвид изложеното смятам, че е необходимо Министерство на правосъдието да извърши внимателен анализ на проблема и причините, които го пораждат, и след обсъждане на възможностите, да се предприемат действия за преустановяване на недобросъвестната практика търговци да посочват като адреси на управление адреси на граждани, без тяхно изрично съгласие", пише Диана Ковачева до правосъдния министър Данаил Кирилов.

Омбудсманът предлага също да се предвиди и механизъм за служебно заличаване на такива адреси на управление при подадено обосновано искане за това от потърпевши граждани.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?