Какъв трябва да бъде моделът за изграждане на ЕС

Най-сетне дойде моментът, в който Европа ще има своя конституция след десетилетия на компромиси, диктувани от икономическата и политическа конюнктура. Европейският съюз е нещо повече от конфедерация, в която има единна монета, защото държавите-членки са отстъпили, а не просто ограничили своя суверенитет. Не е и федерация, защото държавите си запазиха част от суверенитета в области като отбраната и правосъдието.

Създаването на конституция на Съюза е чисто технически въпрос на търсене на решения за функционирането на невиждана до момента политическа общност. Техническите решения в случая отговарят на две различни идеологически визии. Те се отнасят преди всичко до самото понятие конституция. Според първата визия конституцията е форма на организация на властта. От икономическа гледна точка обаче тази визия подчини всички опити за определяне на устройството на институциите на едно "добро общество" в съответствие с критериите за разпределение на доходите (или на властта).

Тя е тясно свързана със социализма, както в неговата съветска версия, така и в преобладаващия на Запад вариант- социалдемокрацията. При втората визия конституцията е съвкупност от норми и процедури, които имат за цел да гарантират правата на гражданите. Тези права не се пораждат от самата конституция, а съществуват преди нея. Организацията на властта и нейното упражняване е оправдано, доколкото тя е инструмент за защита на правата на индивида при различни обстоятелства. Това е и либералната визия, която съществува от зараждането на констуционализма до наши дни.

В съвременните конституции съжителстват и двете концепции, като идеята за организацията на властта става преобладаваща. От тези две версии на конституционализма следват и две различни концепции за това какво трябва да представлява Обединена Европа.

Първата концепция схваща Европа като повторение на модела на сегашните национални държави : прехвърлянето на права от периферията към политическия и законодателен център на мажоритарен принцип. Тази концепция беше формулирана в началото на 90-те години от Жак Делор, който предсказа, че след 10 години 80% от икономическото и социално законодателство в Европа ще се прави от Брюксел.

Втората концепция вижда Европа като структура от децентрализирани институции, обединени на федерален принцип. Тяхна основна цел е да гарантират едно "пространство на възможностите" , както за гражданите и предприятията на основата на индивидуалните права, защитени и гарантирани на федерално равнище, така и по отношение на отделните видове власт в държавите-членки. Тази втора концепция за Европа е типична за либерализма и отчасти за християндемократическата традиция, особено в германския ѝ вариант. Неотдавна тя стана характерна за Европейската народна партия на последния ѝ конгрес .

Европейският федерализъм се основава на конкуренцията. Икономическият и валутен съюз е централизиран около един елемент на монетарната политика. Всички останали съюзи -обратно на традиционната представа за федерация - остават в сферата на отговорностите на отделните държави. Конкуренцията между държавите е изключително важна за определянето на най-добрия модел, както и за да се даде възможност на държавите да се адаптират към новите предизвикателства пред техните специфични проблеми. Крайният вариант на европейската конституция ще бъде компромис от двете концепции за Европа.

Днес дебатите за конституцията са съсредоточени главно върху въпроса дали Обединена Европа трябва да бъде конфедерация или федерация. Този спор е силно терминологичен и понякога води до невероятни предложения като това, че Европа трябва да бъде "Федерация от национални държави" /идея, лансирана от външния министър на Италия, Ренато Руджеро/.

Идеята съдържа нещо повече от терминологично противоречие, тъй като федералният съюз е несъвместим с понятието за държавата от национален тип. Много по-добре е да се помисли върху въпроса как да се съчетаят либералната и социалистическата идея за Европа, за да се постави началото на работещо конституционално устройство, което да получи одобрението на европейските граждани. Защото може би това е пътят за постигането на Европейска конституция и тук няма място за технократски обяснения.

Още от Форум