Над 30 проверки на строителни обекти в София

Част от работниците работят без трудови договори и осигуровки

Над 30 проверки на строителни обекти в София

Над 30 проверки на строителни обекти в столицата са извършили инспекторите от дирекция "Контрол" на Териториална дирекция на Националната агенция по приходите (НАП) в София в рамките на стартирала през октомври национална кампания. Последните две проверки са били съвместно с Главна инспекция по труда (ГИТ).

Целта на проверките е да се установи дали трудещите се на обекта работници са осигурени и спазват ли се условията за безопасен труд.

В хода на проверките се прави съпоставка на броя на официално наетите лица, установените при проверките, декларираните с осигурителните декларации.

"В голяма част от посетените обекти регистрираме една и съща нередност - липса на присъствени форми, графици на работа, правилник за вътрешния трудов ред и книги за ежедневен инструктаж", казва Мая Първанова, началник на отдел "Проверки" в дирекция "Контрол" към ТД на НАП София.

По думите ѝ липсата на тези документи, или предоставянето им на по-късен етап, е индикация за евентуални преднамерени действия и води до предприемане на по-сериозни контролни мерки.

След извършване на проверка на място, инспекторите съпоставят данните по подадените задължителни данъчно-осигурителни декларации, внасят ли се осигурителните вноски на работниците в срок, както и има ли нарушения на данъчното законодателство.

За неподадени в срок декларации и за невнесени осигурителни вноски данъчните инспектори съставят съответните актове за установени административни нарушения.

Обект на проверките са били и подизпълнителите на строителните обекти, които осигуряват работници.

Строителството е един от рисковите браншове по отношение на спазването на осигурителното и данъчно законодателство. Наблюдава се ръст на заетостта в бранша, като по данни на НСИ той е 7% към края на второто тримесечие на тази година спрямо същия период на 2017 г.

 

Споделяне

Още от България