Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Пенсионните дружества опровергават десет неистини за системата

7 коментара
Пенсионните дружества опровергават десет неистини за системата

Десет неистини за пенсионната система и за своята дейност опровергават пенсионните дружества в писмо, адресирано до парламента, Министерския съвет и президента Росен Плевнелиев. То е изпратено от името на Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и е публикувано и на сайта ѝ.

Публикуваме текста на писмото с малки съкращения.

1. "Първият и вторият стълб са алтернативи един на друг и не се допълват”

Това твърдение не е вярно поради две причини. В не толкова далечната 2000 г. пенсионната система в страната бе реформирана, като бе изградена от три стълба - държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Тази реформа бе наложителна, имайки предвид влошаващата се демографска структура. Целта на промените бе създаване на възможност за увеличаване доходите на хората в пенсионна възраст чрез участие в държавни и частни пенсионни схеми. И като резултат от трите стълба да се достигне пенсия, която да е 70-80% от дохода, който човек е получавал през трудовия си живот.

Вторият стълб - допълнителното задължително осигуряване, е допълнение към държавното осигуряване и е изграден на капиталов принцип – т.е. размерът на допълнителната пенсия зависи от натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето и постигнатата доходност от инвестиции на фонда. Вторият стълб включва участие в универсални и професионални фондове, които се учредяват и управляват от пенсионноосигурителни дружества.

Първият и вторият стълб се базират на различни принципи и управляват различни рискове. Основните рискове, свързани с първия стълб, са демографията, икономиката на държавата и политическата воля. При втория стълб лицето има лични средства в индивидуална сметка и основният риск е инвестиционният. Този риск може да бъде управляван по-добре чрез мултифондовете и осигуряването на съответствие между инвестиционната стратегия и жизнения цикъл на осигурените лица.

2. "Две пенсии са по-малко от една”

Не е истина, че допълнителното задължително пенсионно осигуряване лишава от по-висока пенсия, която иначе би се получила, ако се разчита само на държавното обществено осигуряване. Днес никой не може да знае как ще се определя държавната пенсия към момента на пенсионирането му, нито как ще се изплаща. Ако сега бюджетът на фонд "Пенсии“ се финансира с около 50% средства от републиканския бюджет, при ясно очертаващите се негативни демографски тенденции в бъдеще този процент ще бъде много по-висок. Ако към 2010 г. всеки 100 работещи са издържали 77 пенсионери, то през 2060 г. това съотношение се очаква да достигне 100 към 94. По никакъв начин не е сигурно обаче, че бъдещите поколения ще са склонни да отделят по-голяма част от дохода си за осигурителни и данъчни вноски с цел осигуряване на плащането на пенсии от държавното обществено осигуряване.

В същото време, пенсията, формирана на капиталов принцип, зависи само от натрупванията към момента на пенсиониране (респективно от направените вноски и реализираната доходност). Тук се осигурява не само съответствие между личния принос на лицата към осигурителната система и пенсионните плащания от универсалните фондове, но и по-голяма предвидимост, доколкото хората могат да се информират текущо за натрупванията по индивидуалните си партиди.

Така съвременният пенсионен модел съчетава разходопокривния и капиталовия принцип, т.е. принципа на солидарността и принципа на съответствието, за да постигне целите които има – запазване на стандарта на живот след пенсиониране, като се отчита личният принос на осигурените.

3. "Държавата гарантира пенсиите”

Вероятно държавата може да гарантира изплащането на пенсии, но не може да гарантира техния размер и адекватност, така че да бъде осигурено запазване на стандарта на живот. Единственият начин държавата да осигури запазване или повишаване на пенсиите от НОИ е да ги финансира чрез увеличаване на осигурителните вноски на децата ни и/или по-големи трансфери от страна на бюджета. Налице са примери от съвременната история, че подобни "гаранции“, пък било то поети и от държавата, невинаги могат да се спазят. Съвсем пресен е случаят с Гърция, чието правителство трябваше да намали пенсиите и социалните придобивки, които уж бяха "гарантирани“ от държавата.

4. "Наследяването на средствата в УПФ е мит”

Това не е истина, защото средствата от универсален пенсионен фонд се наследяват и това е регламентирано в чл. 170 от Кодекса за социално осигуряване.

5. "Доходността на пенсионните фондове през последните 12 години е отрицателна”

Номиналната доходност на УПФ на годишна база от 01.04.2002 г. до 31.12.2013 г. (включващ критичната 2008 г.) е 5.56%. Тази доходност е изчислена на база на официалните данни за годишната доходност на универсалните фондове от интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

Изминалият период съдържа най-тежката финансова и икономическа криза след Голямата депресия през 1929 - 1933 г. (през 2008 г. активите на пенсионните фондове се обезцениха средно с 20.15%). Въпреки това от 01.04.2002 г. до 30.09.2014 г. постигнатата реална доходност (с приспаднати такси и инфлация за периода) в универсалните фондове е 0.464% на годишна база. Това означава, че за този относително кратък период от около 12 години средствата на осигурените лица са нараснали с повече от нивото на инфлация, т.е. запазили са покупателната си способност.

Това е показателно, че негативното въздействие на сривовете на финансовите пазари и икономическите кризи се компенсира в годините, а осигуряването в универсален фонд е с дългосрочен инвестиционен хоризонт.

6. "Таксите са високи и ощетяват хората”

Допълнителното пенсионно осигуряване е вид финансова услуга и има цена. Тя е ясно регламентирана и в договорите за пенсионно осигуряване няма „скрити“ условия.

Таксите, заплащани от клиентите, са ограничени по вид и по размер от Кодекса за социално осигуряване. Те са :

- Такса управление – до 5% от всяка осигурителна вноска. Тъй като тази такса се удържа еднократно от всяка вноска, а не върху натрупаните средства, ефектът от нея се компенсира още в началото на осигуряването;

- Инвестиционна такса – до 1% годишно върху стойността на нетните активи на фонда;

- Такса при прехвърляне от един в друг универсален пенсионен фонд - 20 лева. Важно е да се отбележи, че тя не се удържа от индивидуалната партида на осигурените.

Тези такси са единственият приход за пенсионните дружества. Срещу цената, която плащат, клиентите получават:

- професионално управление на инвестиционни портфейли от специалисти;

- информационни системи и системи за сигурност на информацията, електронни услуги (като онлайн достъп до осигурителната партида, достъп до електронно досие) и др.

Освен това всички разходи за управление на пенсионните фондове, включително таксите за банките-попечители, за трансферите и отчитането на активите, са за сметка на пенсионното дружество.

Таксите в универсалните и професионалните пенсионни фондове се очаква плавно да започнат да намаляват. Такова намаление е предвидено в законопроект, разработен съвместно от Комисията за финансов надзор и пенсионните дружества, който обаче така и не стигна до законодателно одобрение.

7. "Фондовете не предоставят достатъчно информация на осигурените лица”

Твърдим, че това е най-голямата неистина за пенсионните дружества. Трудно у нас може да бъде посочена по-прозрачна, регулирана и публично оповестена дейност от допълнителното пенсионно осигуряване.

Резултатите от инвестиционната дейност на пенсионните дружества се отчитат ежедневно чрез цената на дяловете. Тази стойност се публикува на електронните страници на пенсионните дружества и клиентите могат да се информират за това.

Всички дружества всяка година изпращат извлечения на своите клиенти от индивидуалните им партиди, които дават пълна информация за постъпилите осигурителни вноски, удържаните такси и реализираната доходност, като това е най-малкото, което се прави за тяхната информираност. В интернет сайтовете на дружествата задължително са публикувани всички данни, които имат отношение към тяхната дейност и резултати.

Комисията за финансов надзор в своя сайт поддържа регистър на поднадзорните лица, в който публикува подробна информация, каквато много от останалите надзорни органи (например банковият надзор) дори не изискват, а още по-малко оповестяват. В този регистър могат да бъдат намерени всички финансови отчети на дружествата, всички санкции и глоби, които са им наложени, справки за действителните им собственици и т.н.

8. "Пенсионните фондове могат да фалират и осигурените лица да изгубят втората си пенсия”

Пенсионните фондове не могат да фалират. Те са отделни юридически лица от пенсионните дружества. Активите на пенсионния фонд се състоят само от паричните вноски на осигурените в него, дохода, реализиран от управлението на вноските, намалени с таксите и удръжките, които пенсионното дружество събира.

Задълженията на пенсионните фондове са само към осигурените лица. Това е съществената разлика между пенсионните фондове и други финансови институции, например банките. Така например имуществото на банките служи за удовлетворяване не само на техните вложители (депозанти), но и на останалите кредитори на банката – служители, наемодатели, доставчици на услуги, и т.н. За разлика от банката, пенсионният фонд няма такива задължения, тъй като всички разходи, свързани с управлението и дейността на пенсионните фондове – разходи за доставчици, за услуги, за заплати на служителите и други, са за сметка на пенсионните дружества.

Тъй като пенсионните дружества и фондовете са отделни юридически лица и пенсионните фондове не отговарят за задълженията на дружествата, пенсионните дружества могат да фалират, но не и управляваните от тях фондове. В случай на фалит на пенсионно дружество, активите на фонда няма да бъдат засегнати – просто ще бъде избрано друго пенсионно дружество, което да управлява тези активи.

Наред с това, активите на фонда са инвестирани в много и различни по вид инвестиционни инструменти, а портфолиото им е глобално. Теоретично, за да фалират пенсионните фондове, пазарната стойност на всички активи трябва да бъде равна на нула, което означава, че държавите и компаниите, които ги издават трябва да са спрели съществуването си или да са изпаднали във финансов колапс, което практически е невъзможно да се случи.

9. "На хората се предоставя реален избор между УПФ и НОИ”

Представянето на направените в края на миналата година промени като „демократичен избор между осигуряване в универсален фонд и НОИ“ е некоректно по минимум три причини:

- Би имало избор, ако осигуреното лице може да избира дали 100% от неговата партида да отива в универсален фонд и той да получава 100% от пенсионния си доход от капиталови схеми, или обратното – 100% от вноската му да отива в солидарния стълб и съответно 100% от пенсията да се получава от НОИ.

- Навсякъде, където съществува осигуряване и в капиталови, и в солидарни схеми, те са допълващи се, а не алтернативни. Едновременното им съществуване обезпечава по-балансиран пенсионен модел. Българските граждани не би следвало да бъдат поставяни в условия на избор между тях.

- Би имало избор, ако едно лице има правото и свободата да избира между НОИ и частен фонд през целия период на осигуряване, а не еднократно. В противен случай евентуален избор за осигуряване в НОИ се превръща в пожизнена обвързаност.

10. "Няма конкуренция между фондовете”

Конкуренцията се стимулира от възможността клиентите свободно да променят пенсионния си фонд всяка календарна година. Това изисква от пенсионните дружества да предоставят допълнителни услуги с цел повишаване на лоялността и задържането на клиентите.

Пенсионните дружества се съревновават по размера на доходността, която реализират от управлението на средствата, по структурата и качеството на инвестиционните портфейли, които управляват. Те се конкурират в качеството на обслужване чрез въвеждане на нови и подобряване на съществуващите канали за комуникация, в нивото на подготовка и обучение на своите представители.

Поле за съревнование представляват още опита, традициите и историята на пенсионните дружествата, следвани от бизнес и етичните принципи. Възможностите на отделните дружества да предлагат пълната гама от финансови продукти, обхващащи жизнения цикъл на клиентите, също имат значение за техния избор.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

7 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. Jimi
  #7

  Стръвта, с която се разпалва дискусията по пенсионното законодателство доказва колко сладко е да се вземат пари от много хора, за дълго и да не им се дава нищо (дори надежда) срещу това. Прословутият избор, който става възможен, е всъщност избор между една грешка и друга грешка. При аналогията със стомната и камъка - все стомната е счупена, независимо кой кого удря. Няма съмнение, че държавната пенсия ще бъде мизерна, няма съмнение, че частните фондове ще се стремят към максимално обиране при стриктно

 2. boi
  #6

  Съгласно действащите специални закони цитирам:
  1.Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България в чл.222 е регламентирано:”Трудът на военнослужещите при пенсиониране се зачита за първа категория”.
  2.Закон за Министерството на вътрешните работи в чл.207 е регламентирано:”Трудът на държавните служители при пенсиониране се зачита като първа категория”.
  3.Закон за държавна агенция „Национална сигурност” в чл.78 е регламентирано:”Трудът на държавните служители в агенцията се зачита като

 3. Коментарът е изтрит заради реклама или спам.
  #5
 4. Rhapsody of fire
  #4

  До Коментар 1 Примерът ти за Германия от Втората световна е направо страхотен. Може да го разшириш - доказва се, че няма и вид сграда, която да не може да не бъде разрушена,че няма възраст, на която човек не може да бъде убит, че няма страдание, което човек да не може да изпита, че няма проблем за кратко време да бъде намален броят на пенсионерите и т.н. Прекрасен пример, който доказва сам по себе си несъстоятелността на собствената ти теза.

 5. luben.stanev
  #3

  АЗ искам да попитам Мента Ст. няма ли поне да се извини за твърдението си че: " парите в пенсионните фондове намаляват" Лъжа с която ГЕРБ се опитва да ОТКРАДНЕ 8 милиарда спестявания.

 6. luben.stanev
  #2
 7. Dr. Mancho
  #1

  Разбира се, че частните фондове могат да фалират, в тази точка в текста се теглят локуми, но никъде не се казва това, което е факт - могат да фалират и няма държавна гаранция както в банките. В развитите държави фондове фалират, какво остава за нашите полукриминални фондчета. Друг е въпросът, че ако фалират, веднага ще приплачат на държавата за помощ. Ако човек иска да се осигури качествено, трябва да диверсифицира в недвижимости, банкови сметки и други активи. Фондовете (след приспадане на таксите)

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.