Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на Държавния резерв

След намесата на одиторите са коригирани грешки за над 3.6 млрд. лв. на държавни и общински органи

Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на Държавния резерв

Сметната палата отказа да завери годишните финансови отчети за 2016 г. на пет бюджетни организации, а 19 са заверени с резерви.

Заверка е отказана на финансовите отчети на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", която наскоро получи значителни финансови инжекции от държавата от над 258 млн. лв., както и на общините Лозница, Омуртаг и Братя Даскалови. От одитната институция припомнят, че не беше заверен и отчетът на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Това е посочено в одобрения Доклад за резултатите от финансовите одити, осъществени през 2017 г. Той обобщава изводите и становищата със заключения за заверките на годишните финансови отчети на министерства, ведомства, държавни висши училища и общини за 2016 г.

Проверката на годишния отчет на агенция "Държавен резерв" показва, че са допускани множество грешки при осчетоводяването на приходи и разходи на институцията. За това Сметната палата констатира, че документът "не дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" към 31 декември 2016 г.

Резерви

Значителен брой – 90% от всички финансови отчети, са заверени без резерви (212 становища), или без резерви с обръщане на внимание (56 становища). Това означава, че няма съществени отклонения от нормативните изисквания за финансово отчитане.

Високият процент на този вид заверки се дължи на това, че одиторите на Сметната палата съдействат да се коригират отклоненията още по време на финансовите одити. Това са грешки и неправилни отчитания, които изкривяват отчета.

Целта на корекциите е годишният отчет да дава вярна и честна представа за финансовото състояние и резултатите от дейността на бюджетната организация, а оттам да бъде и надеждна база за вземане на управленски решения на институционално, регионално и национално ниво, посочват от Сметната палата.

В резултат на тези усилия на Сметната палата са коригирани отклонения във финансовите отчети на бюджетните предприятия за 2016 г. общо в размер на 3.6 млрд. лв. Това е с 42% повече в сравнение с коригираните отклонения за 2015 г.

С резерви са заверени годишните финансови отчети на 4 министерства и на 15 общини.

Становищата с резерви са най-много при одитите на общините. Това е индикатор за недостатъчния им административен капацитет и неефективен вътрешен контрол, смятат от Сметната палата.

Най-чести грешки

Няколко са най-често установяваните слабости при изготвяне на финансовите отчети. Едната е, че не се капитализират инфраструктурните обекти, земи, гори и трайни насаждения, активи с художествена и историческа стойност.

Друга допускана грешка е неправилно осчетоводяване на получените и разходвани средства по програми на Европейския съюз. Не се спазва и задължението за преглед за обезценка на дълготрайните активи и за провизиране на вземанията в зависимост от степента на събираемост, посочват одиторите.

Не се отчитат задбалансово поетите и реализирани ангажименти и възникналите нови ангажименти за разходи, условни вземания и задължения.

Друга честа грешка е, че не се провежда пълна годишна инвентаризация на активите и пасивите.

Сметната палата напомня, че добрата финансова отчетност в публичния сектор генерира различни ползи – предоставя финансова информация за широк кръг потребители, подобрява управлението в публичния сектор, спомага за законосъобразността на публичните дейности, повишава доверието на обществото в управлението в публичния сектор.

Ново отчитане

Сметната палата подкрепя приемането на консолидирана рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която да замени действащия в момента механизъм, който се състои от множество общи и индивидуални указания за отчетност.

Сметната палата подкрепя и инициативата за създаване и приемане на Европейски счетоводни стандарти в публичния сектор. Така ще се повиши качеството и прозрачността на финансовото отчитане в публичния сектор и ще се създадат условия за постигане на по-добро финансово управление на обществените ресурси и публичния дълг, посочват от институцията.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?