Закон закова тавана на бюджетния дефицит на 2% от БВП

Годишният бюджетен дефицит по консолидираната фискална програма, изчислен на касова основа, не може да надвишава две на сто от БВП, записа парламентът в четвъртък, като прие на второ четене Закона за публичните финанси. Той трябва да влезе в сила от догодина и ще отмени Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети.

БНБ обслужва системата на единна сметка и останалите сметки и плащания на бюджетните организации в съответствие с изискванията на Закона за Българската народна банка, прие още Народното събрание.

По принцип банките обслужват сметките и плащанията на бюджетните организации безплатно. Ще се заплаща обаче обслужването на плащанията в системата за електронни бюджетни разплащания, транзитните сметки и операциите по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания съгласно съответните договори между Министерството на финансите и банките.

Банките обезпечават в пълен размер наличните парични средства по всички обслужвани от тях сметки и депозити в левове и във валута на бюджетните организации, включително акредитиви в полза на Министерството на финансите, реши парламентът.

Социално-осигурителните фондове не могат да поемат дълг, с изключение на временни безлихвени заеми; дълг по международни програми и договори; финансов лизинг и други форми на дълг, различни от парични заеми и емисии на ценни книжа.

Държавните висши училища, БАН, БНТ, БНР и БТА не могат да поемат дълг, с изключение на временни безлихвени заеми; дълг по международни програми и договори, ратифицирани от Народното събрание, и финансов лизинг и други форми на дълг, различни от парични заеми и емисии на ценни книжа.

Годишният размер на плащанията по общинския дълг не може да надвишава 15% от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, реши още парламентът.

Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?