БАН е недоволна от специалния закон за метеорологичния институт

Твърди, че звеното неправомерно ще стане научна организация и ще е монополист на данни

Сн. БГНЕС, архив

Българската академия на науките критикува текстове от подготвения специален Закон за Националния институт по метеорология и хидрология. Според академията с приемането на закона, който все още е в процес на обществено обсъждане, на НИМХ неправомерно ще се даде статут на научна организация, която ще се превърне в монополист на достъпа до метеорологични и хидрометеорологични данни.

От началото на тази година НИМХ не е част от структурата на Българската академия на науките. Разводът между двете организации не беше по взаимно съгласие - метеоролозите искаха да напуснат академията с мотива, че са недооценени и недофинансирани. От БАН пък не искаха отделянето, но в крайна сметка, и с намесата на държавата, раздялата стана факт. БАН създаде свой институт за климата, атмосферата и водите, в който трябваше да останат учените от НИМХ, които не искат да напускат академията, както и изследователи от други звена на академията.

След излизането на НИМХ от БАН, което стана с текст в закона за бюджета за тази година, институтът стана звено към Министерството на образованието и науката. Дейността му пък беше регламентирана с правилник за устройството и дейността.

Специален закон

Почти година по-късно от образователното министерство предлагат специален закон за метеорологичния институт, в който се посочва, че той е национална автономна научна организация, както и национална хидрометеорологична служба. Мотивите за създаването на закон са по-голяма автономност на НИМХ, включително и за разпределяне на бюджета, както и това, че в момента той не можел да функционира пълноценно, а учените и служителите му били демотивирани.

Законът предвижда още имотите, които институтът ползва, да са единствено публична държавна собственост. В момента имало и такива, които са частна държавна собственост, а това давало възможност за претенции към собствеността и създавало риск от преместване на станциите, което пък поставя под съмнение измерванията.

Съмнения за проблем с учените

Проектозаконът за НИМХ е обсъден от общото събрание на БАН, което е приело и свое становище по текстовете, съобщиха от академията в понеделник.

"В мотивите към публикувания за обсъждане законопроект се констатира, че след отделянето на НИМХ от БАН, институтът не функционира пълноценно при изпълняване на националните и международните си дейности и че демотивирането на работещите в него и липсата на постъпващи висококвалифицирани млади кадри може да доведе до загуба на капацитет в областта на метеорологията, хидрологията и агрометеорологията в България. Общото събрание на БАН е убедено, че посочените проблеми се коренят в сегашния подход на управление и функциониране на НИМХ и не могат да бъдат решени с предлагания закон", се казва в становището на академията.

В него се припомня и основният спор между БАН и вече бившото ѝ метеорологично звено. Той беше, че бюджетът на академията се разпределя по методика, която не отразява спецификата на НИМХ и това, че той се занимава повече с оперативна, отколкото с научна дейност. Затова и на института се давали по-малко пари, което пък водело до хронично недофинансиране, ниски заплати и проблем с осигуряването на ежедневната дейност.

В становището на общото събрание на БАН се казва, че част от учените в НИМХ не отговарят на минималните законови изисквания за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор".

"Справката в Регистъра за академични длъжности и научни степени на НАЦИД показва, че в момента само трима учени от НИМХ при МОН покриват минималните изисквания по действащия Закон за развитие на академичния състав (ЗРАСРБ), а запазването на академичните длъжности на останалите служители в НИМХ при МОН влиза в сериозно противоречие и по същество компрометира ЗРАСРБ", пише в становището на академията.

Според него това е аргумент срещу даването на НИМХ на статут на автономна научна организация, както е записано в закона. От академията смятат, че липсата, според тях, на учени, които да отговарят на минималните изисквания за академични длъжности, поставя под въпрос основните дейности на НИМХ, както и изпълнението на докторските програми, достъпа до участие в международни научни програми и кандидатстването по специфични научни проекти, финансирани от национални, европейски и международни източници.

Монополист на данни

"Декларативното законово постулиране в чл. 2. (1), според което "НИМХ е национална автономна научна организация в областите метеорология, хидрология и агрометеорология“ е противозаконен прецедент. Една организация да се обявява за "научна" със закон е грубо нарушаване на принципите на академизма и на механизма за провеждане и оценка на научните изследвания. С тази законова формулировка се изземват функциите на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) като специализиран държавен орган, който контролира дейността на висшите училища и научните организации", пише в становището на БАН.

То се обявява и срещу текстовете в закона, според които НИМХ се превръща в "монополист на достъпа до метеорологични и хидрометеорологични данни" като се задължават всички публични оргнизации да предоставят достъп до метеорологичните си данни безвъзмездно на НИМХ, а пък достъпът до услугите, базата данни и научната продукция на метеоролозите може и да е платен. "Монополът върху достъпа до метеорологични и хидрометеорологични данни би създал пречки за провеждане на научни изследвания и други дейности, базирани на тези данни, от други институции, стопански и неправителствени организации. Това би имало негативни икономически последици и би затруднило редица дейности, пряко или косвено свързани с националната сигурност", твърдят от БАН.

От академията се противопоставят и на "тезата в проектозакона, че НИМХ при МОН е единственият правоприемник на закрития Национален институт по метеорология и хидрология към БАН". Припомня се, че академията вече има Институт за изследване на климата, атмосферата и водите, който смята за правоприемник на отцепилия се метеорологичен институт. "Би следвало всички права и задължения – имуществени, права по интелектуална собственост, членство в различни организации на двете институции, да бъдат уредени чрез споразумение", смятат от академията.


"Обръщаме внимание, че включването в законите на разпоредби, които са в конфликт с разпоредбите на Конституцията на Република България (чл. 17), Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) и Хартата на основните права на Европейския съюз (чл. 17) застрашават устоите на правовата държава и подкопават доверието на обществото в управлението на страната и в авторитета на държавната власт", пише в становището. В него се иска още образователното министерство да "посочи изрично БАН като основна заинтересована страна по предлагания законопроект за НИМХ" и да обсъди текстовете и с представители на академията.

"БАН призовава Съюза на учените, Съвета на ректорите, висшите училища, всички учени в България и българската общественост да вземат отношение по предлагания законопроект, който засяга не само БАН, но и цялата научна общност", заявяват от академията.

Споделяне

Още от България