Ректор тъне в охолство, платено от раздут прием без нужните изпити

Прокуратурата разследва бившия ръководител на Медицинския университет Ваньо Митев, той не вижда проблем в откритите нередности

Ваньо Митев

Скъпа кола и екзотични командировки за ректора с цената на раздут прием на чуждестранни студенти, без да са положили необходимите изпити. Абонирана да печели обществени поръчки за строително-ремонтни дейности фирма, странна методика за определяне на заплатите, при която шофьор-охранител получава по-висока заплата от заместник-ректорите.

Така е изглеждало управлението на Медицинския университет в София по времето на бившия ректор Ваньо Митев, разкри одит на образователното министерство, въз основа на който Софийската градска прокуратура образува в сряда досъдебно производство срещу него. Случаят е възложен на следователи от следствения отдел на Софийската градска прокуратура и е определен двумесечен срок за приключване на разследването.

Бъдещи лекари не полагат изпити по биология и химия

Проверката в университета е установила раздут прием на студенти платено обучение над позволеното, а още по-притеснителното е, че чуждестранни студенти са влизали без изпити по биология и химия.

За учебната 2013/2014 година е надвишен регламентираният 5% прием на студенти платено обучение в направленията “Медицина“ и “Дентална медицина“, като броят им представлява 8.8% и 9% от капацитета на съответното професионалното направление.

За учебната 2014/2015 г. е надвишен регламентираният 5% прием на студенти платено обучение по “Медицина“ и “Дентална медицина“, като броят им представлява 8.84% и 7.77% от капацитета на съответното професионалното направление.

За учебната 2015/2016 г. е надвишен регламентираният 5% прием на студенти платено обучение по “Медицина“ и “Дентална медицина“, като броят им представлява 13.76% и 12.77% от капацитета на съответното професионалното направление.

Приемът на чуждестранни студенти за обучение на английски език срещу заплащане пък се е осъществявал чрез входящ тест по английски език, но без изпити по биология и химия. На одиторите са били предоставени варианти от разработени тестове по английски език за прием на студенти, от които е видно, че те имат за цел да определят степента на познаване на езика, но не представляват и не следва да бъдат приемани като тестове по биология и химия.

Констатирани са и несъответствия в оценките, а именно - при един и същ процент верни отговори от теста са поставени различни оценки. Така например при 65% верни отговори, на един студент е поставена оценка “среден 3“ , а на друг “добър 4“.

Предмет на разследване са и сключените договори за подготовка на чуждестранни студенти в центрове за предклинично обучение в Швейцария, Германия и Кипър. Функционирането и воденето на обучение в такива центрове не е предвидено в правилника за устройството и дейността на Медицинския университет, където са уредени структурата и функциите на органите на управление на отделните и обслужващите звена и филиалите на университета. Освен това одиторите смятат, че университетът е ощетен от твърде ниските такси за обучение през първите две години в изнесените звена преди студентите да се прехвърлят в София. Например за приетите студенти, записани в изнесения център в Киасо за учебната 2013/14 г. е определена годишна такса за обучение в размер на 1000 евро за първите две години. За следващите години от обучението си, които се провеждат в България, студентите дължат такса в размер на 8 000 евро за всяка учебна година;

Освен това в университета липсва правила за проверка на легитимността на документите на чуждестранни студенти, прехвърлени от други висши училища.

Рейндж роувър за ректора

Вероятно приходите от раздутия прием на студенти обаче са дали увереност на бившия ректор да не пести при избора на служебен автомобил. Със закупуването на лек автомобил Range Rover Sport HSE 4х4 през 2014 г. на стойност 177 108 лв. с ДДС неикономично са изразходвани бюджетни средства, констатира одитният екип. Липсва обосновка относно необходимостта за закупуването на автомобил Range Rover Sport HSE 4х4 на такава висока стойност.

Екзотични командировки в Оман, Чили, Хавана

Одиторите разкриват, че ректорът Митев не е ползвал за покупката на самолетни билети избраната с обществена поръчка фирма, а е плащал и на други компании.

Предимно Митев е пътувал до екзотични дестинации - Москва, Иркутск, Чили, Султанат Оман, Хавана, Токио, Киото и др, без за университета да има реална възвращаемост от тези командировки.

Шофьор-охранител с по-висока заплата от зам.-ректори

По неясни критерии се формират и заплатите в учебното заведение, като особено впечатление прави, че шофьор-охранител е получавал по-високо възнаграждение от заместник-ректорите.

Основната работна заплата за длъжността "професор“ цяла щатна бройка е 1827 лв., а за половин щатна бройка е 1825 лв. съгласно данни от поименното разписание на длъжностите във Факултета по обществено здраве. Разликата от 2 лева в повече за 8 часов работен ден спрямо четири часов работен ден за длъжността “професор” е показателна за липсата на ясни принципи и правила при определяне на индивидуалното трудово възнаграждение в университета. Шофьорът-охранител пък се е разписвал под 1825 лева, докато зам.-ректорите по научната и учебната дейност под 1000-1300 лева.

Длъжностни

наименования

Брой персонал

на тази длъжност

Начална

месечна РЗ (лв.)

Основна

РЗ (лв.)

Брутна

РЗ (лв.)

Ректор 1,0 1440 5284 8937
Първи заместник ректор 1,0 1340 5184 8548

Зам. ректор по университетско –

болнична координация и СДО

1,0 - 727 727
Зам. ректор по учебната дейност 0,25 540 1309 1309
Зам. ректор по научната дейност 0,5 510 1093 1093
Ръководител отдел, той и гл. счетоводител 0,5 1080 3780 5998
Ръководител отдел "Човешки ресурси" 1,0 720 2268 3731
Ръководител отдел "Обществени поръчки" 1,0 720 2058 3169
Шофьор, т. и охранител 1,0 400 1043 1825

За сравнение ректорът и първият му заместник пък взимали бруто близо 9000 лева.

Сключените втори трудови договори на служители на цяла щатна бройка от Ректората за допълнителен труд съвпадат по време с основният трудов договор, поради което не става ясно как се спазва трудовото законодателство.

Любима строителна фирма

Освен “любими служители“, наградени с високи заплати, изглежда бившият ректор е имал и любима строителна фирма. Всички сключени осем договора за строителство по проведените процедури през одитирания период са с фирми и дружества по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), в които участва едно и също юридическо лице, а именно "Техно-Енерджи“ ООД.

Дружеството е собственост на Димитър Хрусанов и Хюсеин Кулов, брат на ексдепутата от ДПС и бивш зам.-министър в кабинета "Сакскобургготски" Фатме Илияз.

Незаконно премахване на студентския стол

Според доклада бившият ректор на университета е предприел действия по незаконосъобразно премахване на Студентски стол номер 8 чрез открита процедура за избор на изпълнител.

Установено е, че този имот представлява публична държавна собственост и процедурата по премахване следва да бъде извършена след решение на Министерския съвет за обявяване на имота от публична в частна държавна собственост. Без такова решение на МС и въпреки че областният управител на София е изразил становище в този смисъл, бившият ректор на Митев е предприел действия по разрушаването на студентския стол.

Бившият ректор отхвърля всички обвинения

Бившият ректор Ваньо Митев отхвърля всички обвинения срещу него. Така например той обяснява голямата ножица в заплащането с различното натоварване и отговорности на служителите. Също така Митев смята, че университетът не е ощетен от по-ниските такси за обучение в изнесените центрове. Той дава пример с изнесения център в Кипър, където всички разноски, свързани с материалната база, както и поддръжката и обновяването ѝ се поемат изцяло от колежа.

Митев посочва, че университетът получава чист доход от заплатените такси за обучение по специалностите “Медицина“ и “Дентална медицина“ в размер на 1500 евро на година, което представлява около 20 % от утвърдената годишната такса за обучение на един студент, без да влага каквито и да е средства както за материалната база, така и за образователния процес по този договор.

Одитът обаче не приема тези мотиви и разсъждения за обосновани и счита, че поддръжката на материалната база в чужбина и заплащането на разходите за командировка и възнаграждения на преподавателите за извършеното обучение не би следвало да e в размер на около 80 % от годишната такса за обучение на един студент.

Митев отхвърля и обвиненията, че си е купил твърде скъп служебен Рейндж Роувър с мотива, че “средствата за закупения автомобил са получени от лихви по срочен едногодищен депозит в "Юробанк България АД“.

Митев изразява и категорично несъгласие, че командировките в чужбина са извършени без да има реална възвръщаемост за университета. Според него одиторите необосновано изтъкват “екзотичните дестинации”.

Още по темата
Още от България