Енергийните помощи може да зависят от смяната на замърсяващите печки

Столичната община ще предложи изменение на законите, за да стимулира подмяната на отоплението на 20 000 домакинства

Йоана Христова

Проблемът със замърсяването на въздуха стои от години пред Столичната община. За да се опита да го реши поне частично, местната власт работи по проекти за подмяна на около 20 000 печки на твърдо гориво, използвани от домакинствата. Те трябва да бъдат сменени с по-екологични алтернативи – отопление на ток, газ, парно или печки с пелети. Възможно е хората да бъдат стимулирани да сменят начина си на отопление със законови промени, които да обвържат смяната на печките с отпускането на енергийни помощи. Това каза в интервю за Mediapool зам.-кметът по околната среда на Столична община Йоана Христова.


Г-жо Христова, преди време казахте, че предварителните данни показват, че през 2018 г. превишенията на нормите за концентрация на фини прахови частици са били по-малко в сравнение с 2017 г. Може ли повече подробности за това колко са дните с отчетени превишения? Освен при превишенията има ли намаляване и на отчетени прекомерни концентрации на фини прахови частици?
 
Да, така е. Предварителните данни от Изпълнителната агенция по околна среда показват, че броят на превишенията, отчетени от всички автоматични станции на територията на общината през 2018 г. е със 17% по-малък от превишения през 2017 г. Очакваме и анализите на МОСВ да покажат положителна тенденция през 2018 г., спрямо 2017г., както по отношение на броя на превишенията, така и по отношение на концентрациите, като резултат от целенасочените и последователни действия на Столична община.
 
Доколко това подобрение се дължи на действията на общината и доколко на обективни фактори като по-топла или по-ветровита зима, например?

Стоте мерки, както станаха по-известни, от Програмата на общината действат синергично – колкото повече работим по всички тях, толкова по-голям е ефектът върху качеството на въздуха. Разбира се, трябва да сме обективни и да знаем, че при тежки инверсии превишеният не могат да бъдат изцяло избегнати. Тези анализи се правят при приключване на програмата за въздуха, когато гледаме цялостното ѝ изпълнение. При приключването на предходната програма имахме такъв анализ. Това ще бъде направено и накрая на тази.

Като част от плана за действие при замърсяване на въздуха, гласуван в началото на 2018 г., се предвиждаха постоянни мерки като увеличение на таксите за влизане на камиони в града, както и въвеждане на такса за използване на строителна техника. Те обаче не са въведени и до момента.

Част от мерките вече се случват или са се случили, но други са в процес на развитие. Специално за по-високите такси сме предоставили мотивирано искане. Беше ни поискана допълнителна обосновка за него и в момента се разглежда това предложение от колегите, защото изисква промени в наредби.

Иначе проучването за второ депо за земни маси беше направено. Няколко локации бяха предложени и беше проверено какъв е техният статут - дали земята е общинска, държавна или частна собственост, за да се реши кои са най-подходящи. Въпросът се разглежда от работна група, която трябва скоро да реши къде е възможно да бъде изградено такова депо.

Общината ще получи средства за подмяна на горивната база на 20 000 домакинства, които се отопляват на твърдо гориво. Кога се очаква да започне реално тази подмяна?
 
Два са проектите, с които Столична община ще реализира плановете си да подпомогне общо 20 000 домакинства за преминаването им към по-екологично отопление и замяна на старите печки.  Единият проект е финансиран по ОПОС, а другият - по програма ЛАЙФ+ на Европейската комисия. И двата проекта ще се изпълняват в няколко фази, като най-важните от тях, ще са тези, в които е реалната подмяна на стари печки. Стартираме с набиране на заявления от желаещите да заменят старите си печки с по-екологично отопление още в началото на март.

Подобна мащабна екологична инициатива с обхват малко над 1/3 от домакинствата, които към момента се отопляват на твърдо битово отопление в Столична община, няма как да стане наведнъж. Но ние ще направим всичко, което зависи от нас, да улесним процедурите, така че подмяната на старите печки да се извърши в най-кратки срокове. Работим за това подмяната на старите уреди да се случи в следващите 3 години.

Ясно ли е с какво ще се сменят печките на дърва и въглища?

Всички желаещи да заменят старите си печки ще могат да избират между различни видове екологични алтернативи – климатизация, топлофикация, газификация или печки на пелети. Разбира се, екологичното отопление, което ще придобият желаещите, ще бъде съобразено, освен с желанието на собственика на имота, и с инфраструктурните възможности – дали в близост до дома има съществуваща газопреносна мрежа или пък връзка с мрежата на "Топлофикация".

Как точно ще става събирането на заявките за смяна на отоплението?

Направихме срещи с районните кметове. Коментирахме и вида на заявлението, което ще се подава. Идеята е предварително да видим колко хора биха проявили интерес. Изразяването на интерес ще става по местоположение на имота - по райони, кметства и кметски наместници. Идеята беше максимално да улесним хората, за да не се налага да отиват до централната администрация.

Целта е да установим дали хората биха сменили печките си на твърдо гориво с газ, климатици или нещо друго. В първоначалното заявление те ще декларират, че се отопляват на твърдо битовото гориво и ще посочат каква алтернатива биха използвали.

След това заявките ще бъдат обработени. На следващ етап експерти ще огледат всяка една заявка и ще проверят на място истинността на посоченото в заявленията – кой как се отоплява и какви са реалните инфраструктурни възможности за алтернативно отопление.
 
В кои райони на града ще са съсредоточени усилията за смяна на печките?

Предстои да започнем информационни кампании, съобразно изискванията и на двете програми, чрез които да достигнем до гражданите, които се отопляват на твърдо битово отопление. Целта ни е всички тези домакинства да получат информация за възможността, която им предоставя Столична община за безплатни екологични отоплителни уреди, както и за ползите от замяната на старите печки, които освен екологични са икономически и социални.

За нас ще бъде важно гражданите да вземат информирано решение и да се възползват от предложението на общината. Приоритизирането на райони ще е в зависимост от броя на желаещите да участват в програмата ни. Ако те са много повече от възможностите, които имаме на този етап, ще се наложи последващо приоритизиране, съгласно критериите на Оперативна програма "Околна среда" и ЛАЙФ+.

Ще бъдат ли включени и ромските квартали?

Столична община не прави разграничение между българи и роми. Всички собственици на жилища в Столична община, които се отопляват на твърдо битово отопление, са целева група на нашата програма. Обръщаме се към всички тях да подадат заявления за подмяна на уредите и се надяваме, че ще го направят.

Задавам този въпрос, тъй като от тези квартали редовно има сигнали за замърсяване от битовото отопление, а според правилата на ОПОС се изисква жилищата, в които ще се сменят отоплителните системи, да са законни. В същото време в тези квартали има доста незаконни постройки.

Публично финансиране може да се отпусне единствено за законни жилища. Имаме над 50 000 домакинства, които се отопляват на твърдо гориво и вярвам достатъчно потенциални бенефициенти и по двата проекта.

Как ще стимулирате хората да участват в програмата при положение, че вероятно алтернативите за отопление ще са и по-скъпи от ползването на дърва и въглища?
 
Предстои информационна кампания, чрез която подробно ще разясним както  възможностите, така и за ползите от замяната. Предоставянето на безвъзмездна помощ на домакинствата за подмяна на уредите, в т.ч. и поставяне на радиатори в топлофицирани жилища, където е необходимо и обосновано, сам по себе си е доста сериозен икономически стимул.

Това, в съчетание, с вероятното повишаване на цените на дървата и въглищата, тъй като с приетите наскоро промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух, се очаква въвеждане на стандарт за въглищата, които ще се използват за отопление  и на изискванията за дървесината за огрев, също са сериозно основание за домакинствата да се замислят.

По единия проект – ЛАЙФ +, се очаква да бъдат изработени анализи и законодателни предложения, адресиращи енергийните социални помощи към темата за качество на въздуха и включването на домакинствата, които получават енергийни помощи, в програмите за подпомагане смяната на отоплителните уреди. Възможно е предоставянето на енергийни социални помощи да бъде обвързано и с включването в програмите за смяна на печките, но разбира се и това подлежи на анализи и дискусии. Възможно е помощите за газ или пелети да се увеличат при положение, че хората са сменили замърсяващите печки с тези алтернативи.

В Полша, например, в най-замърсените от битовото отопление градове и квартали, е въведена забрана за ползване на замърсяващи горива за отопление, като е даден гратисен период на домакинствата да подменят уредите, съчетано с програма за финансово подпомагане на същите домакинства да сменят тези уреди в определен срок. Искрено се надяваме, че гражданите ще бъдат все по-активни и отговорни  и ще се възползват от предоставената възможност на общината чрез европейските програми.
 
Но повечето хора използват дърва и въглища, защото им е по-евтино?

Не трябва да се лъжем - когато се горят дърва и въглища, първо всичко това се диша вкъщи, а после го дишаме всички ние. Като част от образователните кампании, които има по двете програми, ще обясним на хората, че от една страна отоплението на твърдо гориво влияе на тяхното здраве, както и на това на всички останали.

Алтернативното отопление ще им спести и пари за последващо лечение.

Обвързването на енергийните помощи с вида отопление изисква законодателни промени...

Да, така е.

Задействали ли сте ги, понеже за стандартите за дърва и въглища се говори от години, а все още на практика не се прилагат?

Столична община има възможността като най-голямата община в страната, в която живее почти една четвърт от населението на България, да предлага законодателни промени и да настоява за приемането им. За пример мога да дам промените, свързани със Закона за движение на пътищата, който въвежда стикери за екологичност на колите, стандартите за дърва и въглища, затягането на контрола върху пунктовете за годишни технически прегледи. Те вече виждат реално развитие. Механизмът да ускорим тези процеси е в нашите възможности и ние ще го използваме и по отношение на енергийните помощи.

Какво ще се случи, ако не се намерят достатъчно желаещи да сменят печките си?

Ние ще направим всичко възможно да обхванем максимума от целевата група, чрез насочени информационни усилия. Тук искам да ви припомня и резултатите от изследване, което беше проведено за Столична община през октомври 2018. Данните от анализа показват, че сред домакинствата има високо ниво на осъзнатост на факта, че битовото отопление е причинител на сериозни здравословни и екологични проблеми, както и че е необходима замяната му с по-екологичен начин на отопление. Това проучване, както и други вътрешни индикатори, с които работим, ни дават основание да вярваме, че гражданите са с високо ниво, както на осъзнатост от ползите, така и на готовност за включване в нашата програма.

И тази зима имаше разминаване между различните официални източници на информация за концентрацията на ФПЧ. На какво се дължи тя?

Столична община използва данните от 6-те автоматични измервателни станции, които са част от Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух на МОСВ. Системата е изградена в съответствие със Закона за опазване на околната среда. Осигурява своевременна и достоверна информация за състоянието на елементите на околната среда и факторите, въздействащи върху нея, въз основа на която да се правят анализи, оценки и прогнози за обосноваване на дейностите по опазване и защита на околната среда от вредни въздействия. Системата се ръководи от Министъра на околната среда и водите чрез Изпълнителната агенция по околна среда.

Предстои до края на 2019 г. Столична община да изгради и собствена местна мониторингова система за измерване на данните на въздуха, която ще се състои от 22 сензора, разположени на различни гео-дефинирани локации. Сензорите ще бъдат включени в отворена платформа за данни, в която ще се визуализират данни и от други съществуващи мрежи, включително и тези, които се отчитат от 6-те автоматични измервателни станции. Знаете, че предстои закупуването и на една мобилна измервателна станция – всички данни планираме да бъдат визуализирани в реално време в тази отворена платформа, където гражданите да могат да се информират.

Отделно, през 2019 г. предстои закупуване и на мобилна станция за измерване на въздуха, чийто данни също ще бъдат визуализирани.

И към момента, на сайта на Столична община, гражданите могат да се информират в реално време за качеството на въздуха – както за почасовите стойности, така и за средноденонощните стойности, отчетени от измервателните станции на ИАОС.
 
Имате ли информация доколко точни са прогнозите на НИМХ за очакваното замърсяване на въздуха?
 
Моделът на БАН работи с редица предиктори на метео условия. Факт е, че колкото повече време минава и колкото повече данни се събират, толкова по-точен става моделът. Не бива да забравяме, че моделът е изцяло изграден върху метеорологичната прогноза, която знаете, сама по себе си е динамична и често се променя в рамките на няколко часа.
 
На какъв етап е проектът за изграждане на инсталация за изгаряне на гориво от отпадъци на площадката на ТЕЦ "София"? Кога ще бъде обявена обществената поръчка и кога очаквате да започне строителството?

Проектът е на етап подготовка на тръжни процедури. Предстои обявяване на обществени поръчки за изпълнение на функциите на консултант по смисъла на ЗУТ, и изпълнение на функциите на инженер, в съответствие с изискванията и договорните условията на FIDIC, както и за проектиране, вкл. авторски надзор и изграждане на инсталацията. Началото на строителните дейности зависи от хода на процедурите и от това дали ще има обжалване или не.

Кога се очаква да бъдат обявени търговете?

Нямаме краен срок. Трябва да стане в рамките на тази година.

Очаква ли се проблем с осигуряването на достатъчно гориво за когенерацията от завода за боклука?

Не. Анализите показват, че ще има достатъчно гориво. Предвидено е заводът за отпадъци да се натоварва поетапно в период на 5 години . Тенденциите към момента ни дават достатъчно увереност, че ще има достатъчно суровина, включително и отчитайки новите цели за рециклиране и разделно събиране. Оползотворяването на отпадъци е технология, която не се противопоставя на рециклирането, а допълва цялостния процес на третиране на отпадъците ни.

Споделяне

Още по темата

Още от Интервюта

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?