Организирана престъпна група източва бюджета чрез фонд “Научни изследвания“

Повече от месец хиляди учени протестират, събират подписки, пишат петиции. Международната научна общественост негодува. Елитни научни списания публикуват печални анализи за България. Пред прозорците на президента, млади хора с научни титли издигат плакати “ФНИ Мафия”, “Позор”, “Лъжепрофесори ни учат, самозванци ни управляват", “Пари за наука няма. Пари за лъженаука - 15 млн.", "За да има наука Игнатоввън от тука".

Дали става дума за погрешна политика или за злоупотреби? Според мен, става дума за нещо повече – организирана престъпна група източва публични средства чрез добре замислена схема и силна политическа подкрепа.

Операция 1 - Предварителна подготовка

Според чл. 23 на Закона за насърчаване на научните изследвания Фонд "Научни изследвания" насърчава научните изследвания, като подпомага финансово научнитеорганизации и висшите училища на базата на проектно-програмно финансиране. Допуска се финансиране на проекти въз основа на схеми за финансиране на научни изследвания с участието на бизнеса като бенефициент на научния продукт.

За провеждане на настоящия конкурс Изпълнителният съвет на фонд “Научни изследвания“ разработваспециални “Насоки за кандидатстване”, в които се определя целта на конкурса - да насърчи провеждане на качествени и конкурентоспособни научни и научно–приложни изследвания в няколко приоритетни области, междуинституционалната интеграция на университети и висши училища, научни звена на БАН и Селскостопанска академия, предприятия, нестопански организации и засилване на връзката “наука – бизнес”.

Разработени са “Правила за допустимост” на кандидатите, като в конкурса могат да участват научноизследователски организации, нестопански организации и предприятия. Възприети са и дефиниции за подбор на кандидатите: “научноизследователска организация” означава институция, като университет или научноизследователски институт, независимо от правния ѝ статут (учредена по публичното или частно право) или начин на финансиране, чиято основна цел е да осъществява научни изследвания и да разпространява резултатите от тях.

“Предприятие” е всяко лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма”.

Подготовката е завършена - вратите на фонда са широко отворени за всеки и за всички – дори за несъществуващи до последния ден на конкурса фантомни фирми, без научен щат, капацитет, предходни резултати. Шарлатани от цялата страна – “Заповядайте !”

Операция 2 – Кадрово осигуряване

“Кадрите решават всичко”! Намерен е подходящия кадър. Някой си Гюров, известен с наукообразни идеи, скандали и дисциплинарни уволнения – авантюрист без скрупули, околонаучен спекулант, остракиран от професионалната си общност, готов на всичко нагъл индивид. Той си е въобразил, че е професор и единственият, който му вярва е назначилия го министър. Вярно, самият Игнатов заявява: “Гюров не е професор по този закон”, т.е. по българския. Такъв персонаж не може да бъде председател на Изпълнителен съвет на научен фонд, дори в анголската джунгла. Затова, срочно е произведен в “доктор на науките” в процедура, която не се е състояла. Просто на мизерния научен пазар са купени няколко “компетентни” специалиста. Публично е известна цената само на единия – академик Ячко Иванов, получил почетен плакет за научна слава от самия самозванец и написал в рецензията си: “основните резултати на дисертационния труд са публикувани в материалите на три международни и шест национални научни форума”. “Смятам, че дисертационния труд отговаря на изискванията за получаване на научната степен “доктор на науките”, предвидени в закона за развитие на академичния състав на Република България” – пише продажният академик и плюе върху репутацията на академията.

Назначен е и оръженосец на Гюров – юристът Петров, “специалист” по администрация и финансиране на науката, различаващ Бах от Фойербах, за когото учените са паразити, особено физици и химици, но не всички – само 80%.

Операция 3 – Организационна структура

Тук вече личи професионализъм. Разработени са два варианта специализирани, източващи структури. Първо – новосъздадени “кухи фирми”, регистрирани в частни жилища, с деклариран обект на дейност – суперфундаментални научни изследвания или научно-приложни проекти от общонационално значение. Тук обаче има непреодолим проблем. В “Таблица за оценка на проектното предложение” има критерий “капацитет” - на първо място “научен опит на ръководителя и научния екип”. Тъй като собствени екипи няма, а “ако проектното предложение не получи минималния праг от точки в който и да е от критериите, същото не участва в класирането”, са наети външни специалисти. Основно изискване на “Насоките” обаче е: “Кандидатите трябва да са непосредствено отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредници”, т.е всички тези договори са невалидни.

Второ – клиентелистки кръгове около Нов български университет, в който Гюров е на служба и Университет по библиотекознание, в който е “защитил” дисертацията си. Непропорционалната успешност на тези малокалибрени училища, с повече от скромна и доста съмнителна наука, е толкова висока, че лесно може да се докаже приложимостта на Наказателния кодекс.

Където е могло, е изграден втори клиентелистки обръч. Например в Медицинския университет почти милионна субсидия е свързана с вторичен клиент, дъщеря на първостепен клиент от УниБИТ.

За създаване на наукообразна “видимост” са финансирани и истински научни проекти, но като правило – скъпернически. За сложни генетични и биотехнологични изследвания са отделени средства, три пъти по-малко от такива, за тротоарни, анкетьорски процедури. Най-приоритетните направления като „нови технологии и материали”, „качество на живота” са най-дискриминирани. Института по физика на твърдото тяло на БАН – лидер в нанотехнологиите – е подал 30 проекта. Финансирани – нула! Института по електроника на БАН, лидер във фотониката и биофотониката – е подал 17 проекта. Финансирани – нула! И т.н. и т.н. ... Очевидно, краденето е “като за последно”.

Операция 4 - Замитане на следите

Организаторите на грабежа са разработили няколко технологии за затвърждаване на резултатите.

1. Провлачване на срока за обжалване. Единствена причина за отлагане с два месеца на предоставяне на рецензиите за приключил конкурс е само липсата на такива.

2. Процедура на свършените факти. Дори да бъдат преоценени оценките на некласирани проекти, ресурсът на фонда е приключил и парите са “усвоени”.

3. Превръщане на принципните спорове в лична свада. Не е важно дали проф. Кортенска е грешна или не. Важно е дали изнесените от нея факти са верни или не.

4. Персонални репресии. Вместо да бъдат дадени разумни отговори на поставените от протестиращи учени въпроси, се предприемат действия за личната им дискредитация.

5. Медийни клевети. Вдъхновен от министър Игнатов, бившият политик Кошлуков сътвори шедьовър на журналистическо ибрикчийство.

Операция 5 - Политическа подкрепа

“Одобрените проекти отразяват нивото на българската наука“ – твърди Сергей Игнатов, професор по собствените си критерии, седящ в стола на министъра на науката и образованието и носещ политическа отговорност за безобразията.

Като ръководител на български екип, номиниран за Наградата на Европейския съюз за върхови научни постижения “Descartes”, аз знам, че това не е нивото на българската наука. Това е нивото на шарлатаните и спекулантите, които се опитват да крадат от науката. Основният проблем не е в причините за некласираните проекти, а в причините за класираните.

Приключилият конкурс не е с процедурни нарушения, а е организирано престъпно източване на бюджетни средства.

От тук нататък вариантите са три:

Най-естествен – Прокуратурата се самосезира на основание на медийните публикации, стопира престъплението и запазва обществения интерес. Най-вероятен – На министър-председателя му писва от протести и скандали, уволнява Игнатов и анулира резултатите от конкурса. Най-печален - Срещу Фонд “Научни изследвания” са заведени няколко съдебни дела, включително от мен, които ще бъдат спечелени, но дотогава парите ще бъдат откраднати безвъзвратно

* Проф. Лъчезар Аврамов е ръководител на лаборатория “Биофотоника” в Института по електроника на БАН

Споделяне

Още по темата

Още от Анализи и Коментари